Chính sách bảo mật

 

Chính sách bảo mật

 

Thông báo về Bảo vệ dữ liệu của Neoasia (S) Pte Ltd

1. DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Tùy vào tính chất tương tác, chúng tôi có thể thu thập một số dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm tên và thông tin nhận dạng như số Căn cước công dân; thông tin liên hệ như địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại; quốc tịch; giới tính; ngày sinh; tình trạng hôn nhân; hình ảnh hoặc âm thanh hoặc video mà bạn chia sẻ với chúng tôi; thông tin việc làm và thông tin tài chính như số thẻ tín dụng, số thẻ ghi nợ hoặc thông tin tài khoản ngân hàng.

2. THU THẬP, SỬ DỤNG VÀ CÔNG BỐ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc tất cả các mục đích sau:

a. thực hiện các nghĩa vụ trong quá trình hoặc liên quan đến việc cung cấp hàng hóa và/hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu;

b. xác minh danh tính của bạn;

c. hồi đáp và xử lý các truy vấn, yêu cầu, đơn đăng ký, khiếu nại và phản hồi từ bạn;

d. quản lý quan hệ và tài khoản người dùng của bạn với chúng tôi;

e. xử lý các giao dịch thanh toán hoặc giao dịch tín dụng;

f. gửi thông tin tiếp thị về hàng hóa hoặc dịch vụ của chúng tôi đến bạn bao gồm thông báo về các sự kiện tiếp thị, các sáng kiến và chương trình khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng, chương trình thành viên và phần thưởng cũng như các chương trình ưu đãi khác;

g. tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy tắc thực hành hoặc các hướng dẫn hiện hành hoặc để hỗ trợ việc thực thi pháp luật và điều tra do bất kỳ cơ quan chính phủ và/hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền tiến hành;

h. cho bất kỳ mục đích nào khác mà vì đó bạn đã đồng ý cung cấp thông tin;

i. chuyển cho bất kỳ bên thứ ba không có liên kết nào bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ và đại lý bên thứ ba của chúng tôi, và các cơ quan quản lý chính phủ và/hoặc cơ quan quản lý có liên quan, ở Singapore hay nước ngoài, cho các mục đích nói trên; và

j. cho bất kỳ mục đích kinh doanh ngẫu nhiên nào khác liên quan đến những điều trên.

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn:

a. khi việc tiết lộ đó là bắt buộc để thực hiện các nghĩa vụ trong quá trình hoặc liên quan đến việc chúng tôi cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu; hoặc

b. cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và các tổ chức khác mà chúng tôi đã cam kết sử dụng dịch vụ để thực hiện bất kỳ chức năng nào được liệt kê ở trên cho chúng tôi.

Các mục đích được liệt kê ở trên có thể tiếp tục được áp dụng ngay cả trong các trường hợp mối quan hệ khách hàng của bạn với chúng tôi (ví dụ: theo hợp đồng) đã chấm dứt hoặc thay đổi theo bất kỳ cách nào, trong một khoảng thời gian hợp lý sau đó (bao gồm khoảng thời gian (nếu phù hợp) để cho phép chúng tôi thực thi các quyền của mình theo bất kỳ hợp đồng nào với bạn).

3. BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Khi cung cấp dữ liệu cá nhân với chúng tôi thông qua một trong các phương pháp nêu trên, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích được nêu trong thông báo bảo vệ dữ liệu này.

Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi các truy cập trái phép nhằm mục đích thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xử lý thông tin bất chính hoặc các rủi ro tương tự, chúng tôi đã đưa ra các biện pháp hành chính thích hợp cả ngoài đời thực và trên không gian mạng như hệ thống bảo vệ chống vi-rút cập nhật liên tục, mã hóa và sử dụng bộ lọc quyền riêng tư để bảo mật tất cả việc lưu trữ và truyền dữ liệu cá nhân của chúng tôi, đồng thời tiết lộ dữ liệu cá nhân cả trong nội bộ và cho các đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được ủy quyền của chúng tôi chỉ khi việc chia sẻ này là thật sự cần thiết.

Tuy nhiên, bạn cần phải hiểu rằng không có phương thức truyền tải nào qua Internet và không có phương thức lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn an toàn. Dù không thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng bảo vệ thông tin của bạn và liên tục xem xét, nâng cao các biện pháp bảo mật thông tin của chúng tôi.

4. RÚT LẠI SỰ CHO PHÉP THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Sự đồng ý của bạn cho chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của mình sẽ vẫn có hiệu lực cho đến thời điểm bạn rút lại sự cho phép này bằng văn bản. Bạn có thể rút lại sự đồng ý và yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn vì một hoặc tất cả các mục đích được liệt kê ở trên bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản hoặc qua email cho nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo chi tiết liên hệ được cung cấp bên dưới

Khi nhận được văn bản yêu cầu rút lại sự cho phép của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu thời gian hợp lý (tùy thuộc vào mức độ phức tạp của yêu cầu và ảnh hưởng của nó đến mối quan hệ khách hàng của bạn với chúng tôi) để xử lý yêu cầu này và để chúng tôi thông báo cho bạn về những hệ quả chung của hai bên, bao gồm bất kỳ hệ quả pháp lý nào có thể ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của bạn đối với chúng tôi. Nhìn chung, chúng tôi sẽ tìm cách xử lý yêu cầu của bạn trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu.

Trong khi chúng tôi tôn trọng quyết định rút lại sự cho phép của bạn, xin lưu ý rằng tùy thuộc vào tính chất và phạm vi yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể không tiếp tục cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ của chúng tôi và trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi hoàn thành việc xử lý yêu cầu của bạn. Nếu bạn quyết định rút lại yêu cầu hủy bỏ sự cho phép của mình, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng văn bản theo cách tương tự.

Xin lưu ý rằng việc rút lại sự cho phép này không ảnh hưởng đến quyền tiếp tục thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân từ chúng tôi trong trường hợp việc thu thập, sử dụng và tiết lộ mà không có sự đồng ý như vậy là được phép hoặc theo yêu cầu theo pháp luật hiện hành.

5. TÍNH XÁC THỰC CỦA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi thường dựa vào dữ liệu cá nhân do bạn (hoặc đại diện được ủy quyền của bạn) cung cấp. Để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn là mới nhất, đầy đủ và chính xác, vui lòng cập nhật cho chúng tôi nếu có những thay đổi đối với dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách thông báo cho nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi bằng văn bản hoặc qua email theo chi tiết liên hệ được cung cấp bên dưới.

6. TRUY CẬP VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Nếu bạn muốn thực hiện (a) yêu cầu truy cập để có quyền truy cập vào bản sao dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu trữ hoặc thông tin về cách chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn, hoặc (b) yêu cầu chỉnh sửa để sửa hoặc cập nhật bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn mà bạn đã cung cấp trước đó, bạn có thể gửi yêu cầu của mình bằng văn bản hoặc qua email cho nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo chi tiết liên hệ được cung cấp bên dưới.

Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Nếu chúng tôi không thể đưa ra hồi đáp trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thông báo bằng văn bản cho bạn trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ thời điểm chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu đó. Nếu chúng tôi không thể cung cấp cho bạn bất kỳ dữ liệu cá nhân nào hoặc thực hiện chỉnh sửa theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thông báo tóm tắt cho bạn về lý do tại sao chúng tôi không thể làm vậy (ngoại trừ trường hợp chúng tôi không bắt buộc phải đáp ứng theo Điều luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân).

7. LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi có thể lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn nếu điều này là cần thiết để phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó, hoặc theo yêu cầu hay được sự cho phép của pháp luật hiện hành.

Chúng tôi sẽ ngừng lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn hoặc xóa các phương tiện liên kết các dữ liệu của chúng tôi với bạn ngay khi có lý do hợp lý rằng việc lưu trữ những dữ liệu đó không còn phục vụ mục đích thu thập nó nữa và không còn cần thiết cho các mục đích hợp pháp hoặc kinh doanh.

8. NHÂN VIÊN BẢO VỆ DỮ LIỆU

Bạn có thể liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào về các chính sách và quy trình bảo vệ dữ liệu cá nhân của chúng tôi hoặc nếu  muốn đưa ra bất kỳ yêu cầu nào theo cách sau:

Địa chỉ: Neoasia (S) Pte Ltd, 6 Tagore Drive, #04-07, Tagore Building, Singapore 787623

Số điện thoại: +65 6552 7787

Địa chỉ email: dpo@neoasia.com.sg

9. HiỆU LỰC CỦA THÔNG BÁO NÀY VÀ CÁC THAY ĐỔI CỦA NÓ

Thông báo này áp dụng cùng với bất kỳ thông báo, điều khoản hợp đồng và điều khoản cho phép nào khác áp dụng liên quan đến việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi có thể sửa đổi Thông báo này vào một số thời điểm mà không cần thông báo trước. Bạn có thể xác định xem đã từng có bất kỳ bản sửa đổi nào như vậy đã diễn ra hay không bằng cách tham khảo ngày mà thông báo này được cập nhật lần cuối. Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi được xem là bạn đã công nhận và đồng ý với các thay đổi này.

 

Cập nhật lần cuối: ngày 1 tháng 1 năm 2020